Create a Ticket.

เพื่อความรวดเร็วในการตอบปัญหาของท่าน  ขอความกรุณาเขียนรายละเอียดของปัญหาให้ชัดเจน พร้อมรูปประกอบด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับAttach Files